GÖR DET SJÄLV

Låt inte medierna förändra dig, förändra dem!

Utgångspunkten för mediekritik är att undersöka de sätt som människor framställs på i medierna.

Exempel på frågor man kan ställa är

imbalanced-scale

Vem är passiv eller aktiv?

theatre-masks

Vem ler?

binoculars

Vad gör kvinnor och män resp pojkar och flickor?

waiting

Hur står och sitter de?

labyrinth

Vem har och problem och vem har lösningen?

group

Hur många gamla, barn och människor med annan bakgrund syns och kommer till tals?

 

De här frågorna kan användas både på reklam och redaktionellt innehåll. Du kommer att finna att många både män, kvinnor, pojkar, flickor med både nordisk och annan bakgrund ofta framställs på ett stereotypt sätt.

AGERA

Du kan göra skillnad (på riktigt)!

Anmäl reklam. Den enda officiella instans i Sverige som granskar skildringar av människor i medierna är Reklamombudsmannen, RO, som är näringslivets organisation för självsanering av reklam. RO granskar enbart reklam utifrån Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Det finns tre kriterier för vad som är könsdiskriminerande eller könskränkande reklam:

1

Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (sexistisk reklam)

2

Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och på så sätt framställer kvinnor eller män på ett nedvärderade sätt (schabloniserande).

3

Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

www.reklamombudsmannen.org finns statistik, exempel på reklam som fällts samt information om hur en kan anmäla könsdiskriminerande reklam. Du kan också gå till sidan Reklamera http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/reklamera där det finns praktiska råd för att anmäla reklam. Reklamera är en kampanj av Sveriges Kvinnolobby och Allt är Möjligt.

Kontakta medieproducenter. Protestera mot reklam eller stereotypa framställningar genom att skicka e-post till företag som står bakom reklam, till reklambyråer, redaktioner eller enskilda reportrar.

Skapa opinion. Skriv insändare eller debattartiklar eller ring SR:s program Ring P1 och säg din mening. Kontakta politiker. Sverige har genom att godkänna både FN:s kvinnokonvention (CEDAW=Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) och Beijing-plattformen förbundit sig att motverka stereotypa föreställningar och stelnade könsroller samt att öka kvinnors tillgång till samt synlighet i och inflytande över medier.

Direktaktioner och demonstrationer. Kommersiella aktörer lyfter fram livsstilar och förmedlar ofta normativa budskap on kön, klass, etnicitet och även funktionalitet. I Göteborg ordnar ABF (www.abfgoteborg.se)  Commercial Christmas Walk i centrum där julskyltningen granskas: Vad har kvinnor, män, pojkar och flickor på sig, hur står eller sitter de osv. Kontakta butiksledningarna om du reagerar på exempel på stereotypa utseenden eller poser.